MATEMÀTIQUES


NOMBRES DECIMALS

Els nombres decimals estan formats per una part entera i una altra part decimal separades per una coma.


La part decimal representa una part més petita que la unitat. En l'exemple anterior, si es tractàs d'una mesura en cm, diríem que la mesura en qüestió és de 9,5 cm. És a dir, xerram d'una mesura més gran que 9 cm però més petita que 10 cm, ja que 0,5 cm no fan el cm que necessitam per arribar a 10.

1. Les dècimes i la unitat

Fixa't en el valor posicional de les xifres en un nombre decimal (prenem com a unitat un quadrat que dividim en deu parts iguals):

 2. Les centèsimes

Fixa't en el valor posicional de les xifres en un nombre decimal (prenem com a unitat un quadrat que dividim en 100 parts iguals):

3. Les mil·lèsimes

Fixa't en el valor posicional de les xifres en un nombre decimal (prenem com a unitat un cub que dividim en 1000 parts iguals):


4. Comparació de nombres decimals


5. Practicam amb €, arredonim a les unitats

6. Dividir entre 10, 100 i 1000


7. Percentatges

S'han fabricat 1.500 cotxes i el 30% són grisos...Llegeix decimals
Decimals a recta numèrica
Compara decimals
Multiplicar i dividir per 10, 100 i 1000
Multiplicar i dividir per 10, 100 i 1000 (I)
Prova't amb els decimals


SISTEMA MÈTRIC DECIMAL (SMD): Capacitat

1. Unitats de capacitat

La unitat principal de capacitat és el litre. Fixa't en els múltiples i els submúltiples del litre i les seves equivalències:


2. Canvis d'unitats (problemes)

En una fàbrica envasen oli d'oliva en garrafes de 0,5 daL i en botelles de 75 cL. L'oli s'emmagatzema en dipòsits de 6 hL. Quantes garrafes es poden omplir amb l'oli d'un dipòsit? I quantes botelles?


Per calcular-ho, primer hem d'expressar les dades en la mateixa unitat; per exemple, en litres. Utilitzam la taula de conversions:


Practica canvis d'unitats
Practica complexa i incomplexa
Operacions

SISTEMA MÈTRIC DECIMAL (SMD): Massa

1. Unitats de massa2. Expressions complexes i incomplexes


Practica canvis unitat
Practica de complexa a incomplexa

3. Canvis d'unitats als problemes:

Quan facem problemes, abans de fer les operacions, és importantíssim que treballis amb les mateixes unitats. Segueix aquest exemple:


Practica canvis d'unitats i problemes (I)
Practica canvis d'unitats i problemes (II)

NOMBRES NATURALS I OPERACIONS BÀSIQUES

1. Valor posicional de les xifres

Fixa't que la xifra '6' té valors diferents en aquest nombre:

2. Lectura dels nombres

3. Comparar i ordenar nombres naturals

Si dos nombres tenen una quantitat diferent de xifres, és més gran el que té més xifres.

Si tenen el mateix nombre de xifres, comparam xifra per xifra començant per l'esquerra.


4. Arredonir nombres naturals.

Un tractor (A) val 37.050 € i un tractor (B) val 37.895 €.

Els dos preus estan entre 37.000 € i 38.000 €. Fixa-t'hi:

L'aproximador
Practica arredoniment
Ordenar nombres
Descomposició de nombres
Càlcul mental de sumes
Càlcul mental de restes
Càlcul mental de divisions
Càlcul mental de multiplicacions

PRACTICAM LA DIVISIÓ
Hem començat practicant operacions bàsiques jugant a les conquestes. Aquest és un joc que també podeu fer a casa amb la família. La idea és reforçar coneixements bàsics i si és jugant molt millor. Mirau com ho feim a la classe clicant aquí

Dividir per una xifra 
Dividir per dues xifres 
Dividir per tres xifres 
Practica divisions i comprova el resultat

Has de repassar multiplicacions per una xifra?
Has de repassar multiplicacions per dues xifres?
Vols provar multiplicacions de tres xifres?

Per pensar: Practica les operacions bàsiques El restaurant